News update
NEWS UPDATE
โครงการ CSR "ห้องน้ำเพื่อน้อง"

บริษัท อินโนเว็ค เอเซีย จำกัดกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม กับ “โครงการห้องน้ำเพื่อน้อง” ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านเขาลอย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยในวันดังกล่าวอันจากความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานของเราในทุกภาคส่วน เราได้ดำเนินการสร้างห้องน้ำ ซ่อมก๊อกน้ำ เดินระบบไฟใหม่ทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างห้องน้ำที่เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ ให้น้องๆได้มีห้องน้ำไว้ใช้กัน