News update
NEWS UPDATE
โครงการ CSR "ห้องน้ำเพื่อน้อง"

บริษัท อินโนเว็ค เอเซีย จำกัดกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม กับ “โครงการห้องน้ำเพื่อน้อง” ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านเขาลอย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยในวันดังกล่าวอันจากความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานของเราในทุกภาคส่วน เราได้ดำเนินการสร้างห้องน้ำ ซ่อมก๊อกน้ำ เดินระบบไฟใหม่ทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างห้องน้ำที่เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ ให้น้องๆได้มีห้องน้ำไว้ใช้กัน

นโยบายการใช้คุกกี้

การใช้คุกกี้ของบริษัทฯ ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัทฯ และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือก เพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อส่งมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นให้ท่านได้ โดยบริษัทฯ จะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเก็บ ใช้ และเปิดเผยคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้บริษัทฯ เก็บ ใช้ และเปิดเผยคุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการใช้คุกกี้