Knowledge center
KNOWLEDGE CENTER

เทคนิคใหม่ในการประเมินประสิทธิภาพของ Drift Eliminators

 

เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการวัดขนาดของอนุภาค มีการค้นคว้าวิจัยมานานแล้วตั้งแต่ปี 1970 ในขณะที่บางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนุภาค การค้นคว้าวิจัยเป็นไปอย่างช้ามาก แต่ทฤษฎี “Methods using Sensitive Materials and Isokinetic Extraction” กลับถูกวิจัยและพัฒนาอย่างรวดเร็ว นักวิทยาศาสตร์ในสมัยช่วงทศวรรษที่ 70-80 ได้อธิบายทฤษฎีนี้ไว้อย่างละเอียดและสมบูรณ์แบบ และเรายังคงสามารถนำทฤษฎีนี้มาใช้จริงอยู่ในปัจจุบัน

 

วิธีการประเมินการสูญเสียน้ำเนื่องจากการลอยตัวของละอองน้ำจากปัจจัยที่สังเกตได้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ วัดมวลสารของน้ำที่นำพาโดย Air flow ได้โดยตรง หรือใช้ chemically sensitive materials ในการวัด กล่าวคือเราสามารถใช้ Probe ยื่นเข้าไปใน Air Stream ที่มีอนุภาคน้ำ เพื่อวัดการกระจายของขนาดอนุภาคบนหรือใต้ drift eliminator หากเราทราบความเร็วของอนุภาคแล้ว เราจะสามารถประมาณค่าการสูญเสียน้ำต่อหนึ่งหน่วยเวลาได้

 

ขอบคุณ Jan Cizek ที่ช่วยเขียนสรุปโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของ Cooling Tower ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเนื้อหาสำคัญสามารถสรุปย่อได้ดังนี้

 

  • เทคนิค PIV ใช้เพื่อวัดความเร็วใน drift ทั้ง 3 ประเภท แบบจำลองเชิงปริมาณจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลที่วัดได้เพื่อคำนวณเส้นทางของอนุภาค เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องกำจัดกับขนาดของหยดละออง ความสัมพันธ์ที่ได้รับการตรวจสอบเชิงประจักษ์ ตรวจสอบแล้วจากการทดลองพบว่าเทคนิคนี้มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม ดูจากค่าที่คำนวณและผลจากการทดลอง

 

  • วิธีการวัดขนาดอนุภาคของ IPI ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการวัดขนาดอนุภาคในบริเวณใกล้เคียงกับ Drift eliminator สามารถใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่วัดได้โดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ข้อมูลคุณภาพสูง เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ในด้านเทคโนโลยีการอ่านและการให้แสงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าในช่วงการวัดค่าและการประยุกต์ใช้วิธีการก็เป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ด้วยเช่นกัน

 

ทั้งหมดนั่นเป็นข้อมูลสรุปโดยย่อเท่านั้น หากท่านสนใจจะอ่านข้อมูลต้นฉบับทั้งหมดกรุณา คลิกที่นี่