Cooling Tower
Cooling Towers
ระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ทำงานโดยใช้น้ำเพื่อดึงความร้อนเหลือทิ้งออกจากระบบและขับออกสู่บรรยากาศโดยใช้หลักการระเหยเป็นหลัก องค์ประกอบหลักสามประการของระบบทำความเย็น ได้แก่ หอทำความเย็น ปั๊มหมุนเวียน และแลกเปลี่ยนความร้อน ก่อนอื่นน้ำจะผ่านตัวแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อที่จะถูกดูดซับความร้อน จากนั้นน้ำจะถูกกระจายไปที่ส่วนบนของหอหล่อเย็นโดยที่อากาศผ่านน้ำร้อนทำให้ส่วนหนึ่งของน้ำระเหยไป ความร้อนจะถูกถ่ายเทจากกระแสน้ำไปยังกระแสลม ทำให้อุณหภูมิของอากาศและความชื้นสัมพัทธ์เพิ่มขึ้นเป็น 100% อากาศร้อนนี้จะถูกระบายออกสู่ชั้นบรรยากาศ ส่งผลทำให้ได้น้ำเย็นเกิดขึ้นไหลลงไปเก็บบริเวณอ่างน้ำเย็น น้ำเย็นบริเวณอ่างน้ำเย็นจะถูกสูบกลับไปในระบบการผลิตเพื่อผ่านตัวแลกเปลี่ยนความร้อนและกลับมาเพื่อหล่อเย็นก่อให้เกิดเป็นระบบหมุนเวียน
การใช้งานทั่วไปรวมถึงการหล่อเย็นน้ำหมุนเวียนที่ใช้ในโรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมีและโรงงานเคมีอื่นๆ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และระบบ HVAC สำหรับอาคารทำความเย็น การจำแนกประเภทขึ้นอยู่กับประเภทของการเหนี่ยวนำอากาศเข้าสู่หอ: หอทำความเย็นประเภทหลักคือร่างธรรมชาติและหอระบายความร้อนแบบร่างเหนี่ยวนำ

TYPE OF COOLING TOWER


1.COUNTER FLOW

ในการออกแบบให้ทวนกระแส โดยการไหลของอากาศตรงข้ามกับการไหลของน้ำโดยตรง การไหลของอากาศเข้าสู่พื้นที่เปิดด้านล่างใต้ fill media แล้วจึงไหลขึ้นในแนวตั้ง น้ำจะถูกฉีดผ่านหัวฉีดแรงดันใกล้กับส่วนบนของหอคอย แล้วไหลจากด้านบนลงด้านล่างผ่าน fill media ซึ่งจะมีแนวการไหลตรงข้ามกับการไหลของอากาศ

2.CROSS FLOW

Crossflow คือการออกแบบที่การไหลของอากาศตั้งฉากกับการไหลของน้ำ
การไหลของอากาศเข้าสู่หน้าแนวตั้งฉากอย่างน้อยหนึ่งหน้าของหอหล่อเย็นเพื่อให้ตรงกับ fill media และน้ำไหลลงผ่านการเติมด้วยแรงโน้มถ่วง
อากาศยังคงไหลผ่านและผ่านน้ำที่ไหลสู่ชั้นบรรยากาศ น้ำเย็นจะถูกกระจายโดยแรงโน้มถ่วงผ่านหัวฉีดอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งวัสดุเติม

3.PLUME ABATEMENT (HYBRID COOLING TOWER)

Plume abated cooling towers avoid the visible plume caused by condensed water.
Reasons to avoid a visible plume can be aesthetics, community relations,
regulatory requirements and safety.
The general technique is to mix the air leaving the wet section which is essentially at 100%
humidity (saturated) with dry hot air with low humidity from the dry section.

STRUCTURE METERIAL
WE CAN MAKE COOLING TOWER STRUCTURE DESIGN

1. RC Structure

Cooling towers built from reinforced concrete (RC) have the longest live time of 50 years and more, provided regular maintenance. The erection of an RC-cooling tower is longer than for cooling towers with a FRP (fiber reinforced plastic) structure and have the highest erection cost.

2. FRP Structure
(Fiber Reinforced Plastic)

One advantage of a FRP structure is the short erection time. To save time FRP-cooling towers are quite often assembled near the final location and then positioned on the basin by crane. Other advantages are that damages for example after an earthquake can easily be detected and repaired. Also amendments to increase performance can executed relatively easy.

3. Wood Structure

In the past cooling towers were quite often built with a wood structure due to costs. Today, wood is rarely used because of the short lifetime and relatively high wood prices

4. Steel (HDGS) Structure

Steel structures, hot dip galvanized steel and stainless steel, are mainly used for small or packaged type cooling towers. Nowadays we mainly design and build this type of cooling towers in stainless steel to meet special customer requirements. The lifetime in HDGS the shortest of all possible structure materials.

นโยบายการใช้คุกกี้

การใช้คุกกี้ของบริษัทฯ ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัทฯ และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือก เพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อส่งมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นให้ท่านได้ โดยบริษัทฯ จะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเก็บ ใช้ และเปิดเผยคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้บริษัทฯ เก็บ ใช้ และเปิดเผยคุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการใช้คุกกี้