icon tel +6638-026491-4
icon emal sales@innovek.co.th
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
ทำพิธีบวงสรวงรุขเทวาที่สำนักงานใหม่
list ทำพิธีบวงสรวงรุขเทวาที่สำนักงานใหม่
ที่ตั้งใหม่บริษัทมีต้นกระบกใหญ่มากคนแถวนั้นเชื่อว่ามีรุขเทววา อาศัยอยู่ดูแลพื้นที่ๆบริษัทตั้งอยู่เรานับถือพุทธจึงมีความเชื่อว่าการอัญเชิญท่านรุขเทวาอาศัยอยู่ศาลที่ตั้งขึ้นมาใหม่จะเป็นศิริมงคลและทำให้กิจการเจริญรุ่งเรือง
Showing 21 to 22 of 22 (2 Pages)